Archive for February, 2013

 SEVDAmustafaccburakasdssskkimbudilek

cemalcetin (1)

cetin (2)cetin (3)

 

 

buykamagrausa.com

DOPİNG NEDİR?

Doping, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi(IOC) tarafından yasaklanmış madde veya yöntemlerin sporcu tarafındanbilinçli veya bilinçsiz olarak kullanımı” diye tanımlanmaktadır.Sporcuyu bu çeşit maddeleri veya yöntemleri kullanmaya yönlendirmekveya onlara yardım etmek spor ahlakına aykırı olup, dopingle ilgili birsuç olarak sayılmaktadır.

Doping neden yasaklanmıştır?

Dopingin yasaklanmasının ana nedeni, sporun temel prensiplerine aykırı olmasıdır.
Doping, aynı zamanda, sporcuları performanslarını artırmak içinyasaklanmış maddeleri ve yöntemleri kullanmaları ile elde edeceklerihaksız avantajlardan, bazı maddeler ile yöntemlerin neden olabileceğiyan etkilerden korumak için yasaklanmıştır.
Doping sadece ahlak ve sağlık sorunu değil aynı zamanda yasalyaptırımları da olan bir sorundur. Anabolizanlar gibi bir çok ilacıntıbbi amaç dışında sporda kullanımları yasaktır.

DOPİNG KONTROLü

Seçim ve işlemler
Doping kontrolü nedir?

Dopingkontrolü, dürüst bir yarışma için sporcuların haklarını korumak veilaçsız amatör ve profesyonel sporun yaygınlığını sağlamaya yardımcıolmak için yapılmaktadır. Doping kontrolü; sporcuların seçimi, idrarnumunelerinin toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanmasıişlemlerini içermektedir.

Doping kontrolü için sporcu seçimi ne zaman yapılır?

Dopingkontrolü için sporcunun seçimi, yarışmalarda veya çalışma kamplarındayapılır. Yarışma dışı doping numunesi alım işlemi, yıl boyunca herhangibir zamanda önceden yapılan bir uyarı sonucunda veya hiç habervermeksizin yapılmaktadır.

İlan edilmiş doping kontrolü nedir?

Yarışmasüresince veya bir takvime bağlı sporcu çalışma kamplarında yürütülenönceden programlanmış doping numunesi alım işlemleri, “ilan edilmiş”doping kontrolü olarak sınıflandırılır.

İlan edilmiş doping kontrolü için sporcu seçimi ve bildirimi nasıl yapılır?

Sporcular,doping kontrolü için genel olarak aldıkları derecelere göre veya ilgilikurulların oluşturduğu bir protokol sonucunda seçilmektedirler. Seçilensporcuya yarışma sonunda verilen çağrı formu ilgili kişi tarafındanimzalanıp onunla Doping Kontrol İstasyonu”na kadar birlikte gelmesiistenir. Bunun yapılmaması, bir reddetme olarak rapor edilir ve budavranış dopingle ilgili bir suçtur.

İlan edilmemiş doping kontrolü nedir?
Bildirim nasıl yapılır?

Yarışmadışı doping kontrolü için sporcular, sene boyunca herhangi bir zamandaseçilebilirler. önceden programlanmamış doping numunesi alımişlemlerinde; Bağımsız Doping Kontrol Görevlileri sporcuyu arayarak 36saat içerisinde bir Doping Kontrol İstasyonu”nda bulunmasınıisteyebildiği gibi sporcunun çalışma veya yarışma bölgesine de giderekkendisine duyuru formunu verebilir.

Doping Kontrol İstasyonu”nda neler olur?

DopingKontrol İstasyonu”nda idrar numunesi alınacak sporcuların seçimi ilgilifederasyonların kurallarına göre yapıldıktan sonra idrarr alımıyapılır. Bu işlemin basamakları şunlardır:

1- Kayıt

Görevli,sporcuya adını sorar, kimliğini kontrol eder ve son 10 gün içerisindekullandığı ilaçları, özel besin ve bitkisel ürünleri ilgili formakaydeder. Sporcunun, aldığı tüm ilaçları bildirmesi, kendisi içinyararlıdır. Burada bildirilecek ilaçlar, ceza durumunda hafifleticinedenler olabilir.

2- Toplama Kaplarının Seçimi

İdrarnumunesi vermeye hazır olduğunda, sporcudan doping numunesi alımistasyonunda bulunan toplama kaplarından bir tanesini seçmesi istenir.

3- İdrar Numunesinin Verilmesi

Sporcudan,bir görevlinin yakın gözetiminde seçilen kap içerisine en az 100 mlolmak üzere idrar vermesi istenir. Bu sırada sporcunun diz altındangöğüs üstüne kadar soyunması gerekir.

4- Saklama Kaplarının Seçimi

Sporcudan, verilen idrar numunesini koymak için 2 tane saklama kabını seçmesi istenir.

5- İdrar Numunelerinin Bölünmesi

İdrarnumunesi, seçilen “A” ve “B” şişelerine sporcu tarafındanpaylaştırıldıktan sonra şişelerin ağızları görevli tarafından kapatılıpözel bir şekilde mühürlenir. Eğer numune miktarı az ise “A” şişesine enaz 50 ml. Olacak şekilde idrar konulmalıdır.

6- pH ve Yoğunluk Kontrolü

İdrartoplama kabında kalan idrarın pH değeri (asitlik derecesi) veyoğunluğu, görevli tarafından kontrol edilip, sonuçlar kaydedilir.

7- Kod Numarasının Yazılması

Görevli,numunelere ait kod numaralarını 2 ayrı etiket üzerine yazar veetiketleri ait olduğu şişe ve kaplar üzerine yapıştırır. Kod numaralarıdaha sonra ilgili formlara da işlenir.

8- İdrar Numunelerinin Ambalajlanması

Görevli,idrar numunelerini taşıyan “A” ve “B” şişelerinin ağızlarını özelolarak kapatıp, şişeleri ait oldukları kaplar içine ayrı ayrıyerleştirir. özel bir kilit ile kilitlendikten sonra kilit numaralarıilgili formlara işlenir.

9- imza Atma

Sporcudan,bütün işlemler tamamlandıktan sonra doping numunesi alım işlemlerininkurallara uygun olarak yapıldığını belirtmek için doping kontrolformunun ilgili yerini imzalaması istenir.

10- Sporcuya Ait Kopyanın Alınması

İmzalanandoping kontrol formunun bir kopyası sporcuya verilir. Bu kopya, sporcutarafından saklanmalıdır. İşlemleri tamamlanan sporcu istasyonu terkeder.

İdrar numunesini verirken neden görevlinin sporcuyu izlemesi gerekmektedir?

İdrarnumunesini veren sporcunun görevli tarafından yakından gözlenmesigerekmektedir. İdrar numunesinin, sporcunun kendisi tarafından ve doğruyöntemle verildiğinden emin olunmalıdır. Ayrıca verilen idrar numunesiiçine başka bir sıvı veya maddenin karıştırılmamasına da dikkatedilmelidir.

İdrar numunesi neden ikiye bölünür?

İdrarnumunesi, “A” ve “B” olarak işaretlenmiş iki ayrı şişeye konur.Laboratuvarda yapılan analizlerde, “A” numunesinde bir veya daha çokyasaklı madde bulunması halinde, sporcunun yanında yapılan “B”şişesindeki numune analizi ile “A” daki sonucun doğru olup olmadığıkesinlik kazanır.

Doping Kontrol İstasyonu”na sporcu yanında birisini getirmeli midir?

Evet,Sporcu Doping Kontrol İstasyonu”na su, kola, bira gibi ufak ve orijinalambalajlarında çeşitli içecekler bulunmalıdır. Sporcu bunları içerekidrar verene kadar istasyonlarda beklemelidir.

Sporcu ne kadar sürede idrar numunesi vermelidir?

Sporcu,gerekli olan en az 100 ml. İdrarı verene kadar beklenmelidir. Bu süre,birkaç dakika ile birkaç saat arasında değişebilir. Pek çok sporcu içinancak birkaç denemede yeterli miktarda idrar vermek olağandır.

Sporcular Doping Kontrol İstasyonu”nu terk ettikten sonra idrar numuneleri ne olur?

Toplananidrar numuneleri, güvenlik altında, IOC tarafından ruhsatlandırılmışbir laboratuvara en hız yolla gönderilir. Laboratuvarda önce “A”numunesi analiz edilir. “B” numunesi ise güvenli bir şekilde saklanır.

Eğer “A” numunesi analizi pozitif sonuç verdiyse ne olur?

Sonuç,ilgili federasyon tarafından sporcuya bildirilir. “B” numunesininaçılması ve analizinin istenilip istenilmediğini sorulur.

“B” Numunesine ne olur?

“B”numunesi, “A”daki sonucu doğrulamak amacıyla analiz edilir. Sporcu, “B”numunesinin analizinde başından itibaren bulunabilir. Eğer sporcu,herhangi bir nedenle “B” numunesinin analizinde bulunamazsa, bağlıolduğu federasyonun tayin edeceği kişi ile de temsil edilebilir.

“B” Numunesinin analizinden sonra ne olur?

Eğer”B” numunesi sonuçları “A” numunesini doğruluyorsa, bu durum sporcuyabildirilir. Sporcu, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesindecezalandırılır. Eğer “B” numunesinin analizi sonucunda herhangi biryasaklı madde bulunmazsa test negatif sayılır.

Doping sonuçları kamuoyuna duyurulur mu?

Evet. GSGM veya ilgili bağımsız federasyon, doping analiz sonuçlarını ilgili kuruluşlara duyurmaya yetkilidir.

Sporcunun itiraz hakkı var mıdır?

Evet.Sporcu, “A” numunesinin açıklanan sonucuna itiraz edebilir. İkincianaliz, sporcunun ve getireceği ilgili kişinin huzurunda “B” numunesiüzerinden yürütülerek son karar verilir.

YASAKLI, KISITLI İZİNLİ MADDELER VE YöNTEMLER

Bubölümde IOC Tıp Komisyonu tarafından bildirilen yasaklı, kısıtlı izinlimaddeler ve yöntemler hakkında kısaca bilgi verilecektir. Yılda 2 keztoplanan IOC Tıp Komisyonu bu listeleri gözden geçirmekte ve gereklideğişiklikleri yapmaktadır. Bugün için geçerli olan liste aşağıdagösterilmektedir. Sporcuların daha geniş bilgi için antrenörlerine,takım doktorlarına veya Doping Kontrol Merkezi”ne başvurmalarıgerekmektedir.

Yasaklı madde sınıfları nelerdir?

IOC tarafından bildirilen yasaklı maddeler 5 ana grup altında toplanmaktadır:
1-Uyarıcılar (Amfetamin, efedrin v.b.)
2-Narkotik Analjezikler (Morfin v.b.)
3-Anabolik Ajanlar (Testosteron v.b.)
4-Diüretikler (Furosemid v.b)
5-Peptid hormonlar ve benzerleri (Eritropoietin, büyüme hormonü, v.b.)

Yasaklı doping yöntemleri olarak neler kullanılır?

IOC tarafından bildirilen yasaklı yöntemler 2 ana grup altında toplanır:
1- Kan dopingi
2- İdrarın farmakolojik, kimyasal ve fiziksel olarak işlem görmesi.

Ayrıca çeşitli kısıtlamalara girmiş bulunan ilaç sınıfları nelerdir?

IOC tarafından bildirilen ve sporcular tarafından kullanımı kısıtlı olan maddeler 5 ana grup altında toplanır:

1- Alkol
2- Marihuana
3- Lokal anestezikler
4- Kortikosteroidler
5- beta-blokörler

Alınan idrar numunesi IOC tarafından bildirilen yasaklı bütün maddeler ve yöntemler açısından incelenecek midir?

Evet.Yarışmalarda alınan idrar numuneleri, IOC tarafından bildirilen bütünyasaklı maddeler, daha önceki sayfalarda belirtilen tüm sınıflar veyöntemler açısından incelenir. Yarışma dışı alınan numunelerde bütüngruplar yerine, aşağıdaki grupların analizi yapılır:
- Anabolik ajanlar
- Bazı peptid hormonlar ve benzerleri
- Diüretikler ve böbrek fonksiyonunu arttırıcı maddeler (örneğin, probenesid)
Ancak gerekli durumlarda ise tüm gruplar analiz edilebilir.

KULLANIMI YASAK OLAN DOPİNG MADDELERİ

UYARICILAR

Uyarıcı ne demektir?

Aktiviteyi arttıran ve yorgunluk hissini azaltan maddelere uyarıcı denir.

Uyarıcılar neden yasaktır?

Bu tip maddeler, sporcunun performansının artmasına neden olan psikolojik ve fiziksel uyarı sağlar.

Uyarıcı kullanmanın zararlı yan etkileri neler olabilir?

Uyarıcıların,sinirlilik, kalp atışını hızlandırması, kan basıncını yükseltmesi, sukaybı ve dolaşım bozukluklarına neden olması gibi bazı yan etkileribulunmaktadır.

Uyarıcı kullanmış birisi hakkında ne söylenebilir?

Uyarıcıkullanmanın fiziksel göstergeleri olarak göz bebeğinin büyümesi,terlemenin artması, sinirlilik, saldırganlık, elde titremeler, kilokaybı, hızlı kalp atışı ve yüksek kan basıncı verilebilir.

Kafein, yasaklı bir madde midir?

Kafein,gösterdiği uyarıcı etki nedeniyle IOC tarafından yasaklı madde olarakkkabul edilmiştir. Bazı sporcular kafeinin kullanarak performanslarınıarttırmayı amaçlarlar. Ancak kafeinin bu etkisi belli bir dozdan sonraolur. Bu dozlarda kafein, sporcunun metabolizmasını, vücut ısısını, kanbasıncını ve kan şekeri düzeyini yükseltir. Yüksek dozlarda bulantı,ishal, uykusuzluk, titreme, baş ağrısı ve sinirlilik hali ortaya çıkar.

Sporcu, kafein içeren kahve diğer içecekler içebilir mi?

Kafeinmiktarının idrarda 12 mikrogram/ml. üzerinde olması sonucunda testpozitif sayılmaktadır. Kahve, çay veya kola gibi kafein içereniçeceklerin normal sınırlar içerisinde kullanılmaları bu miktarısağlamaz. Ancak kafein tabletlerinin kullanılması, kafeinsuppozituvarlarının uygulanması veya benzer enjeksiyonlar pozitif birtest sonucuna neden olacaktır.

Kokain yasaklı mıdır?

Kokain hem yasaklı bir doping maddesidir, hem de ülkemiz sınırları içinde kullanımı yasa dışıdır.

Bazı öksürük ve nezle ilaçları, yasaklı uyarıcı maddeler taşımaktadır. Bu durumda ne yapılabilir?

çoğuöksürük ve nezle ilacı, yasaklı uyarıcı maddeler taşımaktadır. Ancak butip maddeler taşımayan ilaçlar da bulunmaktadır. Konu mutlaka sporhekimine danışılarak çözülmelidir.

NARKOTİK ANALJEZİKLER
Narkotik analjezik ilaçlar hangileridir ve etkileri nelerdir?

Bugrup ilaçlar, morfin ve morfinin kimyasal ve farmakolojik benzerleriolup, öncelikle ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Ağrıyı hissetmemekiçin kullanılan narkotiklerin pek çoğu solunum depresyonuna neden olup,fiziksel ve psikolojik bağımlılık gibi oldukça tehlikeli yan etkileribulunmaktadır.

Sporcu, bir rahatsızlıktan dolayı ağrı kesiciye gereksinim duyarsa ne yapmalıdır?

Hafifya da orta derecedeki ağrıların tedavisinde kullanılabilecek çeşitlidoping sınıfına girmeyen ağrı kesiciler bulunmaktadır. Sporcu, bukonuyu spor hekimine danışarak çözebilir.

ANABOLİK AJANLAR

Anabolik ajanlar nelerdir?

Anabolikajanlar, vücutta üretilen doğal bir steroid olan testosteron hormonunabenzer etkilere sahip sentetik maddelerdedir. Doğal testosteron”anabolik” (kas yapıcı) ve “androjenik” (erkeğe özgü hal ve davranış)etki sağlar.

Anabolik ajanlar kullanımı neden yasaklanmıştır?

Anabolikajanlar, kanser hastalarının veya testosteron yetersizliği olanhastaların tedavisi gibi sadece tıbbi amaçlar için kullanılmaktadırlar.Atletik performansı arttırmak için anabolik ajanları kullanmak, ciddisağlık riskleri taşımakta ve spor ahlakına ters düşmüktedir.

Anabolik ajanların bazı zararlı etkileri nelerdir?

Anabolikajanlar, normal hormon fonksiyonunu etkiler. Anabolik steroidlerkaraciğer hastalığı riskini artırır, kan basıncını yükseltir, yüksekyoğunluklu lipidlerin düzeyini yükselterek kardiyovasküler olayriskinin artmasına neden olur. Bu etkilerinin yanı sıra psikolojiketkileri de bulunmaktadır.

Anabolik ajanların kadınlarda kullanımları sonucu oluşan etkiler:

- Erkeksi karakterlerin oluşması
- Artan agresiflik, ruh halinde dalgalanmalar, depresyon,
- Anormal menstrual sikluslar ve mensturasyonun fonsiyon görmesinin bakılanması,
- Yüz ve vücutta fazla tüylenme,
- Klitorisin genişlemesi,
- Sesin kalınlaşması

Anabolik ajanların erkeklerde kullanımları sonucu oluşan etkiler:
- Akne
- Artan agresiflik, ruh halinde dalgalanmalar, depresyon,
- Testislerin boyutlarının küçülmesi,
- Azalmış sperm üretimi,
- Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında azalma,
- Göğüslerde büyüme,
- Vaktinden evvel oluşan kellik,
- Prostat bezinin genişlemesi,
Bu etkiler uzun kullanımda kalıcı olabilir.

Anabolik ajanların büyüme çağındaki çocuklarda kullanımının etkileri

- Vücut ve yüzde oluşan akneler,
- Kemiklerdeki kıkırdak dokusunun erken sertleşmesi sonucu boyda uzamanın ve büyümenin durması.

Karaborsa ilaç alımı hakkında ne söylenebilir?

IOCtarafından yasaklanmış maddelerin çoğu karaborsada bulunabilir. Yapılanaraştırmalar, satılan bu ilaçların toksik olan diğer maddelerlekarıştırılarak satıldığını göstermektedir.

Bir kişinin anabolik ajanları kullandığını nasıl anlayabilirsiniz?

Anaboliksteroidler, kullananların g örünümlerinde ve davranışlarında belirgindeğişiklikler yaratmaktadır. Bu değişiklikler şunlardır:

- Vücut ağırlığının hızla artması,
- Akne,
- Şişkin ve kabarık yüz,
- Sarılık (sarımsı gözler),
- Anormal göğüs gelişimi (erkeklerde),
- Erkeksi karakter gelişimi (bayanlarda)

Davranışlarda:

- Ruh halinde dalgalanmalar, saldırganlık ve sinirlilik,
- Steroid kudurganlığı olarak bilinen aşırı saldırganlık

Testosteron kullanımını saptama olanağı
var mıdır?

Bazısporcular, güç arttırdığı ve daha iyi performansa neden olduğu inancıile testosteron kullanmaktadırlar. Bu nedenle, herhangi bir sporcununidrar numunesinde testosteron veya onun atılım ürünlerini, kabul edilensınırın üzerinde gösteren analiz bulguları pozitif olarakdeğerlendirilmektedir.

Diüretik nedir?

Diüretikler,böbrek üzerinde etkili olan ve fazla miktarlarda suyun vücuttanatılmasına neden olan bir ilaç grubudur. Bunlar genellikle sporculartarafından, belirli ağırlık sınıflarına girebilmek için (örneğin güreş,boks v.b) geçici ağırlık kaybı ve diğer bileşikler ile ilaçlarınvücuttan atılmalarını sağlayarak doping testlerinden kaçmak amacıylakullanılmaktadır.

Diüretikler neden yasaklıdır?

Diüretikler,kullanımları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık risklerine ek olarak

,idrar numunelerinin seyretilmesi veya daha düşük ağırlık sınıflarındayarışmak amacıyla kilo kaybında kullanılabildiği için yasaklanmıştır.Ayrıca diüretiklerin kullanımı, hakça bir yarışmada sporun ruhunaaykırı olduğu için de yasaktır.

Diüretikler vücuda nasıl zararlı olabilir?

Diüretiklerinkullanımı, dehidratasyona, kas zayıflamasına, kramplara, kan basıncınındüşmesine ve elektrolit dengesizliğiyle oluşan kalp düzensizliklerineneden olabilir. Diüretikler, sporcuların sıcaklığı tolere etmeyeteneklerini etkileyebilirler.

PEPTİD HORMONLAR VE BENZERLERİ
Peptid hormonlar ve benzerleri nelerdir?

Peptidhormonlar ve benzerleri, büyüme, cinsel davranışlar, ağrıya karşıduyarlık ve davranış gibi çeşitli bedensel fonksiyonların uyarılmasındabir organdan diğerine mesaj iletimi görevini yerine getirmektedir.Benzerleri ise kimyasal olarak üretilmiş ilaçlar olup, doğal olarakvücutta oluşan peptid hormonlar ile benzer etkileri bulunmaktadır.Peptid hormonları; insan koryonik gonadotropin, adreno kortikotropin,insan büyüme hormonu ve eritropoietindir.

İnsan Koryonik Gonadotropin (HCG)”in etki ve yan etkileri nelerdir?

ErkeklerdeHCG”nin verilmesi, vücuttaki androjenik steroidlerin normaldüzeylerinde artışa yol açar ve bu, testosteronun verilmesiyle aynıetkiyi gösterir. HCG”nin kullanımı, baş ağrısı, sinirlilik, depresyon,yorgunluk ve jinekomastiye (erkeklerde meme büyümesi) neden olabilir.

Adreno Kortikotropin (ACTH)”in etki ve yan etkileri nelerdir?

ACTH,sporcular tarafından vücutta doğal olarak üretilen kortikosteroidlerindüzeylerini arttırmak ve öfori sağlamak amacıyla kullanılır.Kortikosteroidlerin, tropikal kullanımlarına izin verilir. ACTH”inbaşka herhangi bir yolla verilmesi ise kortikosteroidlerin ağızdan(oral), damar içine (i.v.) veya kas içine (i.m.) uygulanmalarıyla aynıolarak kabul edilmiş ve bu nedenle yasaklanmıştır.

İnsan büyüme hormonu (HGH) nedir?
Alındığında yan etkileri nelerdir?

İnsanbüyüme hormonu, metabolizma ve kas yapımını etkileyen ve doğal olarakoluşan bir maddedir. Bununla birlikte bu ilacın kullanımı ile ilgilitehlikeli yan etkileri bulunmaktadır. Aşırı HGH kullanımı, deridekalınlaşma, kulaklar, el ve ayak parmaklarında büyüme, içorganlardagenişleme, kemik ve yüz hatlarının büyümesindeki bozulma ilekarakterize dilebilen akromegaliye neden olabilir. HGH; diyabete, kalpve tiroid hastalığına, menstrual düzensizliklere, seksüel istekazalmasına, iktidarsızlığa ve yaşam sürecinin kısalmasına nedenolabilir.

Eritropoietin nedir? Yan etkileri nelerdir?

Eritropoietinhormonu (EPO) böbrekler tarafından salınır ve kırmızı kan hücrelerininüretimini uyarır. Topta, EPO”nun sentetik şekli, böbrek orijinlianemili hastaların tedavisinde kullanılır. Kan dopingi gibi EPO, bazısporcular tarafından da yanıklılık sporlarında, kırmızı kanhücrelerinin sayısını ve buna bağlı olarak kaslara oksijen taşımınıarttırdığı için kullanılmaktadır. Enjekte edilebilen EPO”nu kullanımı,kan pıhtılaşması, felç ve kalp hastalıkları riskinin artması gibi ciddisağlık riskleri taşımaktadır. Eğer aynı iğneyi birden fazla sporcukullanmışsa, sarılık (hepatit) ve AIDS gibi enfeksiyon hastalıklarınınbulaşma riski vardır.

YASAKLANMIŞ DOPİNG YöNTEMLERİ
Kan dopingi nedir?

Kandopingi, kan ve kan ürünlerinin, kanın oksijen taşıma kapasitesini vedolayısıyla aerobik atletik perfonmansı arttırmak amacıyla damardanverilmesi yöntemine verilen isimdir. Kan dopingi için kullanılan kan,sporcunun kendi kanı olabileceği gibi başkasına da ait olabilir.

Sporda kan dopingi neden yasaklanmıştır?

Tıptakırmızı kan hücrelerinin transfüzyonu, ani kan kaybı ve ilerianemilerin tedavisinde gerekli bir işlemdir. Atletik performansınarttırılması için sporculara damardan kan verilmesi, spor ahlakınaaykırıdır. Kan dopingi aynı zamanda tehlikeli sağlık problemleri deoluşturmaktadır. Bunlara örnek olarak; allerjik etkiler (kızarıklık,isilik, ateş v.b.), eğer yanlış tip ya da test edilmemiş kankullanıldıysa sarılık, kan dolaşımının bozulması, kanın pıhtılaşması,metabolik şok, sarılık, ve AIDS gibi enfeksiyon hastalıklarınınbulaştırılması verilebilir.

İğnelerin birden fazla kişi tarafından
kullanılmasının tehlikelerinelerdir?

Sarılıkve AIDS gibi enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski, iğnenin birdenfazla kişi tarafından kullanılmasıyla artmaktadır. “Crack kokain” veeroinin enjeksiyonu için geçerli olan bu olay, steroid ve kandopingindeki enjeksiyon ile de görülür.

KULLANIMI KISITLI OLAN DOPİNG MADDELERİ

ALKOL
Alkol yasaklı mıdır?

Alkol,yasaklı olmamasına karşın ulusal ve uluslar arası federasyonlarınisteği üzerine, örneğin eksrim ve pentatlon gibi spor dallarındasporcularda alkol düzeyi ölçülebilir.

MARİHUANA
Marihuana yasaklı mıdır?

Marihuana,IOC tarafından kısıtlı kullanımı olan maddeler sınıfında olup,Türkiye”de kullanımı kanuni açıdan yasaktır. Bazı spor dallarındaulusal ve uluslar arası federasyonların isteği üzerine kontroledilebilir.

LOKAL ANESTEZİKLER
Lokal anesteziklerin kullanımı yasak mıdır?

Lokalanesteziklerin kullanımı için bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Ancakaşağıdaki koşullar yerine getirildiği zaman kullanılabilirler:

- Kokain dışında prokain, ksilokain, karbokain ve benzer aneljezikler kullanıldığında,
- Lokal enjeksiyon uygulandığında (i.v. enjeksiyona izin verilmemektedir),
- Uygulanan ilaçların içinde epinefrin gibi vazokonstrüktörler bulunmadığı durumlarda,
- Tıbbi olarak kullanımı yazılı bir belge ile kanıtlandığı durumlarda.

KORTİKOSTEROİDLER
Kortikosteroidlerin kullanımında sınırlamalar var mıdır?

Evet.Kortikosteroidlerin tedavi dışı kullanımlarının artması nedeniylekısıtlı olarak kullanımına gerek bulunmaktadır. Tıpta kortikosteroidlerbaşlıca, öfori sağlamak ve ağrı gidermek için, antienflamatuvar ilaçolarak kullanılmaktadır. Kortikosteroidlerin kullanımı; yüzeysel(topikal) uygulama, (kulak, göz ve deri) solunum yolu ile (inhalasyon)uygulanması, (astım, allerjikrinit) lokal ve eklem içine(intraartiküler) enjeksiyon dışında, yasaklanmıştır. Bundan dolayı,kortikosteroidlerin ağızdan, kas veya damar içine enjeksiyon ilekullanımı izinli değildir. İzinli bazı antienflamatuvar ilaçlarınisimleri ise Doping Kontrol Merkezi”nden elde edilebilir.

BETA-BLOKöRLER
Beta-blokörler nelerdir?

Beta-blokörler,kalp hastalıklarında kullanılan kan basıncını düşürüp kalp atışlarınıazaltan ilaçlardır. Bu ilaçlar, aynı zamanda migren tedavisinde ve eltitremelerinin önüne geçilmesinde kullanılır.

Beta-blokörlerin kullanımı nedene kısıtlanmıştır?

Atıcılıkve okçuluk gibi spor dallarında kolun sallanmaması ve parmaklarıntitrememesi önemli olup, beta-blokörler kalp atış hızını düşürerek buproblemlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Bu da hakça biryarış kavramına karşıdır.

Beta-blokörler nasıl zararlı olabilirler?

Sporcunundayanıklılık performansını azaltıcı etkisinin yanı sıra,beta-blokörlerin kullanılması sonucu kalp hastalıkları,astım,depresyon, uykusuzluk ve cinsel problemler ortaya çıkmaktadır.

ASTIM VE NEFES AçICI İLAçLAR

Astım ve nefes açıcı ilaçların kullanımı
kısıtlı olduğuna göre, astımiçin ne kullanılabilir?

Astıma karşı kullanılacak ilaçlarda dikkatli olunmalıdır. Bir çok astımilacı içerisinde kullanımı yasak olan uyarıcı türde ilaçlarbulunmaktadır. Bunun için astım ilacı kullanılmadan önce IOC tarafındanyayınlanan ilaç listesi kontrol edilmelidir. Ayrıca astım olduğu yazılıbir şekilde kanıtlanan sporcular aerosol tipi salbutamol ve terbutalinikullanabilirler.

KULLANIMI İZİNLİ OLAN MADDELER, VİTAMİNLER VE MİNERALLER
Vitaminler ve mineraller yasaklı mıdır?

Vitaminlerve mineraller yasaklı değildir. Ancak bunları çok miktarda kullanansporcuların çıkabilecek sağlık problemlerine dikkat etmelerigerekmektedir. Sağlıklı bir beslenme ile sporcuların çoğu gereklibesinleri alabilirler. Kötü bir diyet ile beslenen sporcuya ne kadarvitamin ve mineral verilirse verilsin, yeterli olamamaktadır. Bunedenle sporcunun, sağlıklı beslenme konusuna dikkat etmesigerekmektedir.

Vitamin B-15 nedir?

Bazıinsanlarda Vitamin B-15″in (pangomik asit veya DMG) kaslara oksijentaşınmasını çoğalttığı ve dolayısıyla atletik performansınarttırılmasına yardımcı olduğu doğrultusunda bir kanı vardır. Ancakbunun bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır.

BİTKİSEL üRüNLER
Bitkisel ürünler yasaklı mıdır?

Bazıbitkisel ürünler yasaklı maddeleri içermektedir. Yasaklı maddeleriiçeren bu bitkiler (bazı bitki çayları gibi) yasaktır. Bu nedenlegenelde Uzak Doğu kökenli bitkisel çayların kullanılmadan önce ne tipetken madde içerdikleri kontrol edilmeli veya Doping Kontrol Merkezi”nesorulmalıdır.

AMİNO ASİTLER VE PROTEİNLER
Amino asitler yasaklı mıdır?

Hayır, yasaklı değildir.
Amino asitler ve proteinler performansı arttırırlar mı?
Bazı sporcular, amino asit ürünlerini, kaslarını geliştirdiği inancıile almaktadırlar. Ancak bu iddiayı destekleyecek bilgilerbulunmamaktadır. Kas proteinlerinin sentezi, yüksek protein diyeti veyadaha fazla miktarda alınan amino asit alımı ile artmaktadır. Yüksekproteinli diyetler veya amino asit preparatları ile alınan fazlaprotein, enerji olarak kullanılmakta veya yağ olarak depolanmaktadır.İyi düzenlenmiş bir diyet, birçok sporcuya yeterli proteinisağlayabilmektedir.

CEZALAR
Doping suçları, yasaklı maddelerin sporcunun idrarında bulunması veya yasaklı yöntemin kullanılmasıdır.
Doping suçlarında cezalar nelerdir?
Ulusal bağımlı ve bağımsız federasyonlar, kendi kuralları içerisinde ve uluslar arası
kurallara uygun bir şekilde, doping suçları saptanan sporculara cezalarını verir.

Kaynak : Sporcv.com sitesinden alıntı yapılmıştır